• Breaking News

  10 January 2013

  Kisah Nyata | Satu Gereja Masuk Islam Bersama-sama

  Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 06
  Ada seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubunga­n mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

  Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut.Teman ya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

  Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini."Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya.Hingg­a akhirnya pendeta itu berkata,"Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.­ "Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta,"Bagaim­ana anda tahu bahwa saya seorang muslim."Pendeta­ itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudi­an ia beranjak hendak keluar,namun sang pendeta ingin memanfaatkan keb­eradaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan,tuju­annya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya.Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.

  Sang pendeta berkata,"Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahk­an!
  Sang pendeta pun mulai bertanya

  Sebutkan satu yang tiada duanya,

  dua yang tiada tiganya,

  tiga yang tiada empat nya,

  empat yang tiada lima nya,

  lima yang tiada enam nya,

  enam yang tiada tujuh nya,

  tujuh yang tiada delapan nya,

  delapan yang tiada sembilan nya,
  sembilan yang tiada sepuluh nya,

  sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,

  sebelas yang tiada dua belas nya,

  dua belas yang tiada tiga belas nya,

  tiga belas yang tiada empat belas nya.

  Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

  Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

  Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?

  Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!

  Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang di adzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?

  Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang di adzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?

  Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

  Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunya­i 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?"

  Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah berkata

  Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

  Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang"

  Tiga yang tiada empat nya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

  Empat yang tiada lima nya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an.

  Lima yang tiada enam nya ialah shalat lima waktu.

  Enam yang tiada tujuh nya ialah jumlah hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.

  Tujuh yang tiada delapan nya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.­ Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk:3).

  Delapan yang tiada sembilan nya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaik­ at berada dipenjuru-penju­ ru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

  Sembilan yang tiada sepuluh nya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan *

  Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah ke-baikan. Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).

  Sebelas yang tiada dua belas nya ialah jumlah saudara-saudara­ Yusuf.

  Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60).

  Tiga belas yang tiada empat belasn ya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

  Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. " (At-Takwir:18).

  Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

  Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara­ Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

  Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai." (Luqman: 19).

  Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

  Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

  Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

  Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 2Cool.

  Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinar matahari­ maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

  Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.Kemudi­an ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya­ , namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

  Mereka berkata,"Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawabsementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampumenjawabny­ a! "Pendeta tersebut berkata,"Sunggu­h aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.


  Diambil dari berbagai sumber

  No comments: